UKRAINA1990 - V - Vesnianka - KIEV

1996 - XI - KLMELNITSKIJ

2010 - XXV - National Ensemble "HORYTSVIT" - LVIV (Leopoli)

2013 - XXVIII - Folk Ensamble “GORYTSVIT” - LVIV (LEOPOLI)


back to WORLD MAP  /  back to SEARCHER

© AlbediMare~2002/13