www.albedimare.org


Megale Hellas : Fonti antiche : ERODOTO

ΗΡΟΔΟΤΟΣ

Ιστοριαι I 145

Ιστοριαι I 163-167

163. [1] πρωτη δε Φωκαιη 'Ιωνιης επεχειρησε. οι δε Φωκαιεες ουτοι ναυτιλιησι μακρησι πρωτοι 'Ελληνων εχρησαντο, και τον τε 'Αδριην και την Τυρσηνιην και την 'Ιβηριην και τον Ταρτησσον ουτοι εισι οι καταδεξαντες· [2] εναυτιλλοντο δε ου στρογγηλησι νηυσι αλλα πεντηκοντεροισι. απικομενοι δε ες τον Ταρτησσον προσφιλεες εγενοντο τω βασιλει των Ταρτησσιων, τω ουνομα μεν ην, 'Αργανθωνιος, ετυραννευσε δε Ταρτησσου ογδωκοντα ετεα, εβιωσε δε παντα εικοσι και εκατον. [3] τοητω δη τω ανδρι προσφιλεες οι Φωκαιεες ουτω δη τι εγενοντο ως τα μεν πρωτα σφεας εκλιποντας 'Ιωνιην εκελευε της εωυτου χωρης οικησαι οκου βοηλονται· μετα δε, ως τουτο γε ουκ επειθε τους Φωκαιεας, ο δε πυθομενος τον Μηδον παρ' αυτων ως αυξοιτο, εδιδου σφι χρηματα τειχος περιβαλεσθαι την πολιν, [4] εδιδου δε αφειδεως· και γαρ και η περιοδος του τειχεος ουκ ολιγοι σταδιοι εισι, τουτο δε παν λιθων μεγαλων και ευ συναρμοσμενων. 


164. [1] το μεν δη τειχος τοισι Φωκαιευσι τροπω τοιωδε εξεποιηθη. ο δε 'Αρπαγος ως επηλασε την στρατιην, επολιορκεε αυτοης, προισχομενος επεα ως οι καταχρα ει βοηλονται Φωκαιεες προμαχεωνα ενα μουνον του τειχεος ερειψαι και οικημα εν κατιρωσαι. [2] οι δε Φωκαιεες περιημεκτεοντες τη δουλοσηνη εφασαν θελειν βουλεησασθαι ημερην μιαν και επειτα υποκρινεεσθαι· [3] εν ω δε βουλεηονται αυτοι, απαγαγειν εκεινον εκελευον την στρατιην απο του τειχεος. ο δ' 'Αρπαγος εφη ειδεναι μεν ευ τα εκεινοι μελλοιεν ποιεειν, ομως δε σφι παριεναι βουλεησασθαι. εν ω ων ο 'Αρπαγος απο του τειχεος απηγαγε την, στρατιην, οι Φωκαιεες εν τοητω κατασπασαντες τας πεντηκοντερους, εσθεμενοι τεκνα και γυναικας και επιπλα παντα, προς δε και τα αγαλματα τα εν των ιρων και τα αλλα αναθηματα, χωρις ο τι χαλκος η λιθος η γραφη ην, τα δε αλλα παντα εσθεντες και αυτοι εισβαντες επλεον επι Χιου. την δε Φωκαιην ερημωθεισαν ανδρων εσχον οι Περσαι. 

165. [1] οι δε Φωκαιεες, επειτε σφι Χιοι τας νησους τας Οινοησσας καλεομενας ουκ εβοηλοντο ωνευμενοισι πωλεειν, δειμαινοντες μη αι μεν εμποριον γενωνται, η δε αυτων νησος αποκληισθη τοητου εινεκα, προς ταυτα οι Φωκαιες εστελλοντο ες Κηρνον· εν γαρ τη Κηρνω εικοσι ετεσι προτερον τοητων εκ θεοπροπιου ανεστησαντο πολιν, τη ουνομα ην 'Αλαλιη. [2] 'Αργανθωνιος δε τηνικαυτα ηδη τετελευτηκεε. στελλομενοι δε επι την Κηρνον, πρωτα καταπλεησαντες ες την Φωκαιην κατεφονευσαν των Περσεων την φυλακην, η εφροηρεε παραδεξαμενη παρα 'Αρπαγου την πολιν. μετα δε, ως τουτο σφι εξεργαστο, εποιησαντο ισχυρας καταρας τω υπολειπομενω εωυτων του στολου, [3] προς δε ταητησι και μηδρον σιδηρεον κατεποντωσαν και ωμοσαν μη πριν ες Φωκαιην ηξειν πριν η τον μηδρον τουτον αναφανηναι. στελλομενων δε αυτων επι την Κηρνον, υπερημισεας των αστων ελαβε ποθος τε και οικτος της πολιος και των ηθεων της χωρης, ψευδορκιοι δε γενομενοι απεπλεον οπισω ες την Φωκαιην. οι δε αυτων το ορκιον εφηλασσον, αερθεντες εκ των Οινουσσεων επλεον. 


166. [1] επειτε δε ες την Κηρνον απικοντο, οικεον κοινη μετα των προτερον απικομενων επ' ετεα πεντε, και ιρα ενιδρησαντο. και ηγον γαρ δη και εφερον τους περιοικους απαντας, στρατεηονται ων επ' αυτους κοινω λογω χρησαμενοι Τυρσηνοι και Καρχηδονιοι, νηυσι εκατεροι εξηκοντα. [2] οι δε Φωκαιεες πληρωσαντες και αυτοι τα πλοια, εοντα αριθμον εξηκοντα, αντιαζον ες το Σαρδονιον καλεομενον πελαγος. συμμισγοντων δε τη ναυμαχιη Καδμειη τις νικη τοισι Φωκαιευσι εγενετο· αι μεν γαρ τεσσερακοντα σφι νεες διεφθαρησαν, αι δε εικοσι αι περιεουσαι ησαν αχρηστοι· απεστραφατο γαρ τους εμβολους. [3] καταπλωσαντες δε ες την 'Αλαλιην ανελαβον τα τεκνα και τας γυναικας και την αλλην κτησιν οσην οιαι τε εγινοντο αι νεες σφι αγειν, και επειτα απεντες την Κηρνον επλεον ες 'Ρηγιον. 


167. [1] των δε διαφθαρεισεων νεων τους ανδρας οι τε Καρχηδονιοι και οι Τυρσηνοι [διελαχον, των δε Τυρσηνων οι 'Αγυλλαιοι] ελαχον τε αυτων πολλω πλειστους και τοητους εξαγαγοντες κατελευσαν. μετα δε 'Αγυλλαιοισι παντα τα παριοντα τον χωρον, εν τω οι Φωκαιεες καταλευσθεντες εκεατο, εγινετο διαστροφα και εμπηρα και αποπληκτα, ομοιως προβατα και υποζηγια και ανθρωποι. [2] οι δε 'Αγυλλαιοι ες Δελφους επεμπον βουλομενοι ακεσασθαι την αμαρταδα. η δε Πυθιη σφεας εκελευσε ποιεειν τα και νυν οι 'Αγυλλαιοι ετι επιτελεουσι· και γαρ εναγιζουσι σφι μεγαλως και αγωνα γυμνικον και ιππικον επιστασι. [3] και ουτοι μεν των Φωκαιεων τοιοητω μορω διεχρησαντο, οι δε αυτων ες το 'Ρηγιον καταφυγοντες ενθευτεν ορμωμενοι εκτησαντο πολιν γης της Οινωτπιης ταητην ητις νυν 'Υελη καλεεται· [4] εκτισαν δε ταητην προς ανδρος Ποσειδωνιητεω μαθοντες ως τον Κηρνον σφι η Πυθιη εχρησε κτισαι ηρων εοντα, αλλ' ου την νησον. Φωκαιης μεν νυν περι της εν 'Ιωνιη ουτως εσχε.

Ιστοριαι III 129-138

CXXIX. [1] απικομενων δε και ανακομισθεντων των Οροιτεω χρηματων ες τα Σουσα, συνηνεικε χρονω ου πολλω υστερον βασιλεα Δαρειον εν αγρη θηρων αποθρωσκοντα απ' ιππου στραφηναι τον ποδα. [2] και κως ισχυροτερως εστραφη· ο γαρ οι αστραγαλος εξεχωρησε εκ των αρθρων. νομιζων δε και προτερον περι εωυτον εχειν Αιγυπτιων τους δοκεοντας ειναι πρωτους την ιητρικην, τουτοισι εχρατο. οι δε στρεβλουντες και βιωμενοι τον ποδα κακον μεζον εργαζοντο. [3] επ' επτα μεν δη ημερας και επτα νυκτας υπο του παρεοντος κακου ο Δαρειος αγρυπνιησι ειχετο· τη δε δη ογδοη ημερη εχοντι οι φλαυρως, παρακουσας τις προτερον ετι εν Σαρδισι του Κροτωνιητεω Δημοκηδεος την τεχνην αγγελλει τω Δαρειω· ο δε αγειν μιν την ταχιστην παρ' εωυτον εκελευσε· τον δε ως εξευρον εν τοισι Οροιτεω ανδραποδοισι οκου δη απημελημενον, παρηγον ες μεσον πεδας τε ελκοντα και ρακεσι εσθημενον. CXXX. [1] σταθεντα δε ες μεσον ειρωτα ο Δαρειος την τεχνην ει επισταιτο· ο δε ουκ υπεδεκετο, αρρωδεων μη εωυτον εκφηνας το παραπαν της Ελλαδος η απεστερημενος· [2] κατεφανη τε τω Δαρειω τεχναζειν επισταμενος, και τους αγαγοντας αυτον εκελευσε μαστιγας τε και κεντρα παραφερειν ες το μεσον. ο δε ενθαυτα δη ων εκφαινει, φας ατρεκεως μεν ουκ επιστασθαι, ομιλησας δε ιητρω φλαυρως εχειν την τεχνην. [3] μετα δε, ως οι επετρεψε, Ελληνικοισι ιημασι χρεωμενος και ηπια μετα τα ισχυρα προσαγων υπνου τε μιν λαγχανειν εποιεε και εν χρονω ολιγω υγιεα μιν απεδεξε, ουδαμα ετι ελπιζοντα αρτιπουν εσεσθαι. [4] δωρεεται δη μιν μετα ταυτα ο Δαρειος πεδεων χρυσεων δυο ζευγεσι· ο δε μιν επειρετο ει οι διπλησιον το κακον επιτηδες νεμει, οτι μιν υγιεα εποιησε. ησθεις δε τω επεϊ ο Δαρειος αποπεμπει μιν παρα τας εωυτου γυναικας· παραγοντες δε οι ευνουχοι ελεγον προς τας γυναικας ως βασιλει ουτος ειη ος την ψυχην απεδωκε. [5] υποτυπτουσα δε αυτεων εκαστη φιαλη του χρυσου ες θηκην εδωρεετο Δημοκηδεα ουτω δη τι δαψιλει δωρεη ως τους αποπιπτοντας απο των φιαλεων στατηρας επομενος ο οικετης, τω ουνομα ην Σκιτων, ανελεγετο και οι χρημα πολλον τι χρυσου συνελεχθη. 
CXXXI. [1] ο δε Δημοκηδης ουτος ωδε εκ Κροτωνος απιγμενος Πολυκρατεϊ ωμιλησε· πατρι συνειχετο εν τη Κροτωνι οργην χαλεπω· τουτον επειτε ουκ εδυνατο φερειν, απολιπων οιχετο ες Αιγιναν. καταστας δε ες ταυτην πρωτω ετεϊ υπερεβαλετο τους αλλους ιητρους, ασκευης περ εων και εχων ουδεν των οσα περι την τεχνην εστι εργαληια. [2] και μιν δευτερω ετεϊ ταλαντου Αιγινηται δημοσιη μισθουνται, τριτω δε ετεϊ Αθηναιοι εκατον μνεων, τεταρτω δε ετεϊ Πολυκρατης δυων ταλαντων. ουτω μεν απικετο ες την Σαμον, και απο τουτου του ανδρος ουκ ηκιστα Κροτωνιηται ιητροι ευδοκιμησαν. [3] εγενετο γαρ ων τουτο οτε πρωτοι μεν Κροτωνιηται ιητροι ελεγοντο ανα την Ελλαδα ειναι, δευτεροι δε Κυρηναιοι. κατα τον αυτον δε τουτον χρονον και Αργειοι ηκουον μουσικην ειναι Ελληνων πρωτοι. 


CXXXII. [1] τοτε δη ο Δημοκηδης εν τοισι Σουσοισι εξιησαμενος Δαρειον οικον τε μεγιστον ειχε και ομοτραπεζος βασιλει εγεγονεε, πλην τε ενος του ες Ελληνας απιεναι παντα ταλλα οι παρην. [2] και τουτο μεν τους Αιγυπτιους ιητρους, οι βασιλεα προτερον ιωντο, μελλοντας ανασκολοπιεισθαι οτι υπο Ελληνος ιητρου εσσωθησαν, τουτους βασιλεα παραιτησαμενος ερρυσατο· τουτο δε μαντιν Ηλειον Πολυκρατεϊ επισπομενον και απημελημενον εν τοισι ανδραποδοισι ερρυσατο. ην δε μεγιστον πρηγμα Δημοκηδης παρα βασιλει. 


CXXXIII. [1] εν χρονω δε ολιγω μετα ταυτα ταδε αλλα συνηνεικε γενεσθαι. Ατοσση τη Κυρου μεν θυγατρι Δαρειου δε γυναικι επι του μαστου εφυ φυμα, μετα δε εκραγεν ενεμετο προσω. οσον μεν δη χρονον ην ελασσον, η δε κρυπτουσα και αισχυνομενη εφραζε ουδενι· επειτε δε εν κακω ην, μετεπεμψατο τον Δημοκηδεα και οι επεδεξε. [2] ο δε φας υγιεα ποιησειν εξορκοι μιν η μεν οι αντυπουργησειν εκεινην τουτο το αν αυτης δεηθη· δεησεσθαι δε ουδενος των οσα ες αισχυνην εστι φεροντα. 


CXXXIV. [1] ως δε αρα μιν μετα ταυτα ιωμενος υγιεα απεδεξε, ενθαυτα δη διδαχθεισα υπο του Δημοκηδεος η Ατοσσα προσεφερε εν τη κοιτη Δαρειω λογον τοιονδε. «ω βασιλευ, εχων δυναμιν τοσαυτην κατησαι, ουτε τι εθνος προσκτωμενος ουτε δυναμιν Περσησι. [2] οικος δε εστι ανδρα και νεον και χρηματων μεγαλων δεσποτην φαινεσθαι τι αποδεικνυμενον, ινα και Περσαι εκμαθωσι οτι υπ' ανδρος αρχονται. επ' αμφοτερα δε τοι συμφερει ταυτα ποιεειν, και ινα σφεων Περσαι επιστωνται ανδρα ειναι τον προεστεωτα, και ινα τριβωνται πολεμω μηδε σχολην αγοντες επιβουλευωσι τοι. [3] νυν γαρ αν τι και αποδεξαιο εργον, εως νεος εις ηλικιην· αυξομενω γαρ τω σωματι συναυξονται και αι φρενες, γηρασκοντι δε συγγηρασκουσι και ες τα πρηγματα παντα απαμβλυνονται.» [4] η μεν δη ταυτα εκ διδαχης ελεγε, ο δ' αμειβετο τοισιδε. «ω γυναι, παντα οσα περ αυτος επινοεω ποιησειν ειρηκας· εγω γαρ βεβουλευμαι ζευξας γεφυραν εκ τησδε της ηπειρου ες την ετερην ηπειρον επι Σκυθας στρατευεσθαι· και ταυτα ολιγου χρονου εσται τελευμενα.» λεγει Ατοσσα ταδε. [5] «ορα νυν, επι Σκυθας μεν την πρωτην ιεναι εασον· ουτοι γαρ, επεαν συ βουλη, εσονται τοι· συ δε μοι επι την Ελλαδα στρατευεσθαι. επιθυμεω γαρ λογω πυνθανομενη Λακαινας τε μοι γενεσθαι θεραπαινας και Αργειας και Αττικας και Κορινθιας. εχεις δε ανδρα επιτηδεοτατον ανδρων παντων δεξαι τε εκαστα της Ελλαδος και κατηγησασθαι, τουτον ος σευ τον ποδα εξιησατο.» [6] αμειβεται Δαρειος «ω γυναι, επει τοινυν τοι δοκεει της Ελλαδος ημεας πρωτα αποπειρασθαι, κατασκοπους μοι δοκεει Περσεων πρωτον αμεινον ειναι ομου τουτω τω συ λεγεις πεμψαι ες αυτους, οι μαθοντες και ιδοντες εξαγγελεουσι εκαστα αυτων ημιν· και επειτα εξεπισταμενος επ' αυτους τρεψομαι.» CXXXV. [1] ταυτα ειπε και αμα επος τε και εργον εποιεε. επειτε γαρ ταχιστα ημερη επελαμψε, καλεσας Περσεων ανδρας δοκιμους πεντεκαιδεκα ενετελλετο σφι επομενους Δημοκηδεϊ διεξελθειν τα παραθαλασσια της Ελλαδος, οκως τε μη διαδρησεται σφεας ο Δημοκηδης, αλλα μιν παντως οπισω απαξουσι. [2] εντειλαμενος δε τουτοισι ταυτα, δευτερα καλεσας αυτον Δημοκηδεα εδεετο αυτου οκως εξηγησαμενος πασαν και επιδεξας την Ελλαδα τοισι Περσησι οπισω ηξει· δωρα δε μιν τω πατρι και τοισι αδελφεοισι εκελευε παντα τα εκεινου επιπλα λαβοντα αγειν, φας αλλα οι πολλαπλησια αντιδωσειν· προς δε ες τα δωρα ολκαδα οι εφη συμβαλεεσθαι πλησας αγαθων παντοιων, την αμα οι πλευσεσθαι. [3] Δαρειος μεν δη, δοκεειν εμοι, απ' ουδενος δολερου νοου επαγγελλετο οι ταυτα. Δημοκηδης δε δεισας μη ευ εκπειρωτο Δαρειος, ουτι επιδραμων παντα τα διδομενα εδεκετο, αλλα τα μεν εωυτου κατα χωρην εφη καταλειψειν, ινα οπισω σφεα απελθων εχοι, την μεντοι ολκαδα, την οι Δαρειος επαγγελλετο ες την δωρεην τοισι αδελφεοισι, δεκεσθαι εφη. εντειλαμενος δε και τουτω ταυτα ο Δαρειος αποστελλει αυτους επι θαλασσαν. 


CXXXVI. [1] καταβαντες δε ουτοι ες Φοινικην και Φοινικης ες Σιδωνα πολιν αυτικα μεν τριηρεας δυο επληρωσαν, αμα δε αυτησι και γαυλον μεγαν παντοιων αγαθων· παρεσκευασμενοι δε παντα επλεον ες την Ελλαδα, προσισχοντες δε αυτης τα παραθαλασσια εθηευντο και απεγραφοντο, ες ο τα πολλα αυτης και ονομαστα θεησαμενοι απικοντο της Ιταλιης ες Ταραντα. [2] ενθαυτα δε εκ ρηστωνης της Δημοκηδεος Αριστοφιλιδης των Ταραντινων ο βασιλευς τουτο μεν τα πηδαλια παρελυσε των Μηδικεων νεων, τουτο δε αυτους τους Περσας ειρξε ως κατασκοπους δηθεν εοντας. εν ω δε ουτοι ταυτα επασχον, ο Δημοκηδης ες την Κροτωνα απικνεεται· απιγμενου δε ηδη τουτου ες την εωυτου ο Αριστοφιλιδης ελυσε τους Περσας, και τα παρελαβε των νεων απεδωκε σφι. 


CXXXVII. [1] πλεοντες δε ενθευτεν οι Περσαι και διωκοντες Δημοκηδεα απικνεονται ες την Κροτωνα, ευροντες δε μιν αγοραζοντα απτοντο αυτου. [2] των δε Κροτωνιητεων οι μεν καταρρωδεοντες τα Περσικα πρηγματα προϊεναι ετοιμοι ησαν, οι δε ανταπτοντο και τοισι σκυταλοισι επαιον τους Περσας προϊσχομενους επεα ταδε. «ανδρες Κροτωνιηται, ορατε τα ποιεετε· ανδρα βασιλεος δρηπετην γενομενον εξαιρεεσθε. [3] κως ταυτα βασιλει Δαρειω εκχρησει περιυβρισθαι; κως δε υμιν τα πιευμενα εξει καλως, ην απελησθε ημεας; επι τινα δε τησδε προτερην στρατευσομεθα πολιν; τινα δε προτερην ανδραποδιζεσθαι περιησομεθα;» [4] ταυτα λεγοντες τους Κροτωνιητας ουκων επειθον, αλλ' εξαιρεθεντες τε τον Δημοκηδεα και τον γαυλον τον αμα ηγοντο απαιρεθεντες απεπλεον οπισω ες την Ασιην, ουδ' ετι εζητησαν το προσωτερω της Ελλαδος απικομενοι εκμαθειν, εστερημενοι του ηγεμονος. [5] τοσονδε μεντοι ενετειλατο σφι Δημοκηδης αναγομενοισι, κελευων ειπειν σφεας Δαρειω οτι αρμοσται την Μιλωνος θυγατερα Δημοκηδης γυναικα. του γαρ δη παλαιστεω Μιλωνος ην ουνομα πολλον παρα βασιλει· κατα δε τουτο μοι δοκεει σπευσαι τον γαμον τουτον τελεσας χρηματα μεγαλα Δημοκηδης, ινα φανη προς Δαρειου εων και εν τη εωυτου δοκιμος. 


CXXXVIII. [1] αναχθεντες δε εκ της Κροτωνος οι Περσαι εκπιπτουσι τησι νηυσι ες Ιηπυγιην, και σφεας δουλευοντας ενθαυτα Γιλλος ανηρ Ταραντινος φυγας ρυσαμενος απηγαγε παρα βασιλεα Δαρειον. ο δε αντι τουτων ετοιμος ην διδοναι τουτο ο τι βουλοιτο αυτος. [2] Γιλλος δε αιρεεται κατοδον οι ες Ταραντα γενεσθαι, προαπηγησαμενος την συμφορην· ινα δε μη συνταραξη την Ελλαδα, ην δι' αυτον στολος μεγας πλεη επι την Ιταλιην, Κνιδιους μουνους αποχραν οι εφη τους καταγοντας γινεσθαι, δοκεων απο τουτων εοντων τοισι Ταραντινοισι φιλων μαλιστα την κατοδον οι εσεσθαι. [3] Δαρειος δε υποδεξαμενος επετελεε· πεμψας γαρ αγγελον ες Κνιδον καταγειν σφεας εκελευε Γιλλον ες Ταραντα. πειθομενοι δε Δαρειω Κνιδιοι Ταραντινους ουκων επειθον, βιην δε αδυνατοι ησαν προσφερειν. [4] ταυτα μεν νυν ουτω επρηχθη· ουτοι δε πρωτοι εκ της Ασιης ες την Ελλαδα απικοντο Περσαι, και ουτοι δια τοιονδε πρηγμα κατασκοποι εγενοντο. 
Ιστοριαι IV 15

15. [1] ταυτα μεν αι πολιες αυται λεγουσι, ταδε δε οιδα Μεταποντινοισι τοισι εν 'Ιταλιη συγκυρησαντα μετα την αφανισιν την δευτερην 'Αριστεω ετεσι τεσσερακοντα και διηκοσιοισι, ως εγω συμβαλλομενος εν Προκοννησω τε και Μεταποντιω ευρισκον. [2] Μεταποντινοι φασι αυτον 'Αριστεην φανεντα σφι ες την χωρην κελευσαι βωμον 'Απολλωνος ιδρησασθαι και 'Αριστεω του Προκοννησιου επωνυμιην εχοντα ανδριαντα παρ' αυτον ισταναι· φαναι γαρ σφι τον 'Απολλωνα 'Ιταλιωτεων μοηνοισι δη απικεσθαι ες την χωρην, και αυτος οι επεσθαι ο νυν εων 'Αριστεης· τοτε δε, οτε ειπετο τω θεω, ειναι κοραξ. [3] και τον μεν ειποντα ταυτα αφανισθηναι, σφεας δε Μεταποντινοι λεγουσι ες Δελφους πεμψαντας τον θεον επειρωταν ο τι το φασμα του ανθρωπου ειη. την δε Πυθιην σφεας κελεηειν πειθεσθαι τω φασματι, πειθομενοισι δε αμεινον συνοισεσθαι. και σφεας δεξαμενους ταυτα ποιησαι επιτελεα. [4] και νυν εστηκε ανδριας επωνυμιην εχων 'Αριστεω παρ' αυτω τω αγαλματι του 'Απολλωνος, περιξ δε αυτον δαφναι εστασι· το δε αγαλμα εν τη αγορη ιδρυται. 'Αριστεω μεν νυν περι τοσαυτα ειρησθω. 

Ιστοριαι V 44-47

XLIV. [1] τον χρονον δε τουτον, ως λεγουσι Συβαριται, σφεας τε αυτους και Τηλυν τον εωυτων βασιλεα επι Κροτωνα μελλειν στρατεηεσθαι, τους δε Κροτωνιητας περιδεεας γενομενους δεηθηναι Δωριεος σφισι τιμωρησαι και τυχειν δεηθεντας· συστρατεηεσθαι τε δη επι Σηβαριν Δωριεα και συνελειν την Σηβαριν. [2] ταυτα μεν νυν Συβαριται λεγουσι ποιησαι Δωριεα τε και τους μετ' αυτου, Κροτωνιηται δε ουδενα σφισι φασι ξεινον προσεπιλαβεσθαι του προς Συβαριτας πολεμου ει μη Καλλιην των 'Ιαμιδεων μαντιν 'Ηλειον μουνον, και τουτον τροπω τοιωδε· παρα Τηλυος του Συβαριτεων τυραννου αποδραντα απικεσθαι παρα σφεας, επειτε οι τα ιρα ου προεχωρεε χρηστα θυομενω επι Κροτωνα. 


XLV. [1] ταυτα δε ουτοι λεγουσι. μαρτηρια δε τοητων εκατεροι αποδεικνηουσι ταδε, Συβαριται μεν τεμενος τε και νηον εοντα παρα τον ξηρον Κραθιν, τον ιδρησασθαι συνελοντα την πολιν Δωριεα λεγουσι 'Αθηναιη επωνημω Κραθιη· τουτο δε αυτου Δωριεος τον θανατον μαρτηριον μεγιστον ποιευνται, οτι παρα τα μεμαντευμενα ποιεων διεφθαρη· ει γαρ δη μη παρεπρηξε μηδεν, επ' ο δε εσταλη εποιεε, ειλε αν την 'Ερυκινην χωρην και ελων κατεσχε, ουδ' αν αυτος τε και η στρατιη διεφθαρη. [2] οι δ' αυ Κροτωνιηται αποδεικνυσι Καλλιη μεν τω 'Ηλειω εξαιρετα εν γη τη Κροτωνιητιδι πολλα δοθεντα, τα και ες εμε ετι ενεμοντο οι Καλλιεω απογονοι, Δωριει δε και τοισι Δωριεος απογονοισι ουδεν. καιτοι ει συνεπελαβετο γε του Συβαριτικου πολεμου Δωριεης, δοθηναι αν οι πολλαπλησια η Καλλιη. ταυτα μεν νυν εκατεροι αυτων μαρτηρια αποφαινονται, και παρεστι, οκοτεροισι τις πειθεται αυτων, τοητοισι προσχωρεειν. 


XLVI. [1] συνεπλεον δε Δωριει και αλλοι συγκτισται Σπαρτιητεων, Θεσσαλος και Παραιβατης και Κελεης και Ευρυλεων· οι επειτε απικοντο παντι στολω ες την Σικελιην, απεθανον μαχη εσσωθεντες υπο τε Φοινικων και 'Εγεσταιων· μουνος δε Ευρυλεων των συγκτιστεων περιεγενετο τοητου του παθεος. [2] συλλαβων δε ουτος της στρατιης τους περιγενομενους εσχε Μινωην την Σελινουσιων αποικιην, και συνελευθερου Σελινουσιους του μουναρχου Πειθαγορεω· μετα δε ως τουτον κατειλε, αυτος τυραννιδι επεχειρησε Σελινουντος και εμουναρχησε χρονον επ' ολιγον· οι γαρ μιν Σελινοησιοι επανασταντες απεκτειναν καταφυγοντα επι Διος αγοραιου βωμον. 


XLVII. [1] συνεσπετο δε Δωριει και συναπεθανε Φιλιππος ο Βουτακιδεω Κροτωνιητης ανηρ, ος αρμοσαμενος Τηλυος του Συβαριτεω θυγατερα εφυγε εκ Κροτωνος, ψευσθεις δε του γαμου οιχετο πλεων ες Κυρηνην, εκ ταητης δε ορμωμενος συνεσπετο οικηιη τε τριηρεϊ και οικηιη ανδρων δαπανη, εων τε 'Ολυμπιονικης και καλλιστος 'Ελληνων των κατ' εωυτον. [2] δια δε το εωυτου καλλος ηνεικατο παρα 'Εγεσταιων τα ουδεις αλλος· επι γαρ του ταφου αυτου ηρωιον ιδρυσαμενοι θυσιησι αυτον ιλασκονται. 


Ιστοριαι VI 21-24 / 126-127

XXI. [1] παθουσι δε ταυτα Μιλησιοισι προς Περσεων ουκ απεδοσαν την ομοιην Συβαριται, οι Λαον τε και Σκιδρον οικεον της πολιος απεστερημενοι. Συβαριος γαρ αλοησης υπο Κροτωνιητεων Μιλησιοι παντες ηβηδον απεκειραντο τας κεφαλας και πενθος μεγα προσεθηκαντο· πολιες γαρ αυται μαλιστα δη των ημεις ιδμεν αλληλησι εξεινωθησαν· [2] ουδεν ομοιως και 'Αθηναιοι. 'Αθηναιοι μεν γαρ δηλον εποιησαν υπεραχθεσθεντες τη Μιλητου αλωσι τη τε αλλη πολλαχη, και δη και ποιησαντι Φρυνιχω δραμα Μιλητου αλωσιν και διδαξαντι ες δακρυα τε επεσε το θεητρον, και εζημιωσαν μιν ως αναμνησαντα οικηια κακα χιλιησι δραχμησι, και επεταξαν μηδενα χρασθαι τοητω τω δραματι. 


XXII. [1] Μιλητος μεν νυν Μιλησιων ηρημωτο. Σαμιων δε τοισι τι εχουσι το μεν ες τους Μηδους εκ των στρατηγων των σφετερων ποιηθεν ουδαμως ηρεσκε, εδοκεε δε μετα την ναυμαχιην αυτικα βουλευομενοισι, πριν η σφι ες την χωρην απικεσθαι τον τηραννον Αιακεα, ες αποικιην εκπλεειν μηδε μενοντας Μηδοισι τε και Αιακεϊ δουλεηειν. [2] Ζαγκλαιοι γαρ οι απο Σικελιης τον αυτον χρονον τουτον πεμποντες ες την 'Ιωνιην αγγελους επεκαλεοντο τους 'Ιωνας ες Καλην ακτην, βουλομενοι αυτοθι πολιν κτισαι 'Ιωνων. η δε Καλη αυτη ακτη καλεομενη εστι μεν Σικελων, προς δε Τυρσηνιην τετραμμενη της Σικελιης. τοητων ων επικαλεομενων οι Σαμιοι μουνοι 'Ιωνων εσταλησαν, συν δε σφι Μιλησιων οι εκπεφευγοτες·


XXIII. [1] εν ω τοιονδε δη τι συνηνεικε γενεσθαι. Σαμιοι γαρ κομιζομενοι ες Σικελιην εγινοντο εν Λοκροισι τοισι 'Επιζεφυριοισι, και Ζαγκλαιοι αυτοι τε και ο βασιλευς αυτων, τω ουνομα ην Σκηθης, περικατεατο πολιν των Σικελων εξελειν βουλομενοι. [2] μαθων δε ταυτα ο 'Ρηγιου τηραννος 'Αναξιλεως, τοτε εων διαφορος τοισι Ζαγκλαιοισι, συμμιξας τοισι Σαμιοισι αναπειθει ως χρεον ειη Καλην μεν ακτην, επ' ην επλεον, εαν χαιρειν, την δε Ζαγκλην σχειν εουσαν ερημον ανδρων. [3] πειθομενων δε των Σαμιων και σχοντων την Ζαγκλην, ενθαυτα οι Ζαγκλαιοι, ως επηθοντο εχομενην την πολιν εωυτων, εβοηθεον αυτη και επεκαλεοντο 'Ιπποκρατεα τον Γελης τηραννον· ην γαρ δη σφι ουτος σημμαχος. [4] επειτε δε αυτοισι και ο 'Ιπποκρατης συν τη στρατιη ηκε βοηθεων, Σκηθην μεν τον μοηναρχον των Ζαγκλαιων ως αποβαλοντα την πολιν ο 'Ιπποκρατης πεδησας και τον αδελφεον αυτου Πυθογενεα ες 'Ινυκα πολιν απεπεμψε, τους δε λοιπους Ζαγκλαιους κοινολογησαμενος τοισι Σαμιοισι και ορκους δους και δεξαμενος προεδωκε. [5] μισθος δε οι ην ειρημενος οδε υπο των Σαμιων, παντων των επιπλων και ανδραποδων τα ημισεα μεταλαβειν των εν τη πολι, τα δ' επι των αγρων παντα 'Ιπποκρατεα λαγχανειν. [6] τους μεν δη πλευνας των Ζαγκλαιων αυτος εν ανδραποδων λογω ειχε δησας, τους δε κορυφαιους αυτων τριηκοσιους εδωκε τοισι Σαμιοισι κατασφαξαι· ου μεντοι οι γε Σαμιοι εποιησαν ταυτα. 


XXIV. [1] Σκηθης δε ο των Ζαγκλαιων μοηναρχος εκ της 'Ινυκος εκδιδρησκει ες 'Ιμερην, εκ δε ταητης παρην ες την 'Ασιην και ανεβη παρα βασιλεα Δαρειον· και μιν ενομισε Δαρειος παντων ανδρων δικαιοτατον ειναι, οσοι εκ της 'Ελλαδος παρ' εωυτον ανεβησαν. [2] και γαρ παραιτησαμενος βασιλεα ες Σικελιην απικετο και αυτις εκ της Σικελιης οπισω παρα βασιλεα, ες ο γηραϊ μεγα ολβιος εων ετελεητησε εν Περσησι. Σαμιοι δε απαλλαχθεντες Μηδων απονητι πολιν καλλιστην Ζαγκλην περιεβεβλεατο. 


CXXVI. [1] μετα δε γενεη δευτερη υστερον Κλεισθενης αυτην ο Σικυωνιος τηραννος εξηειρε, ωστε πολλω ονομαστοτερην γενεσθαι εν τοισι Ἕλλησι η προτερον ην. Κλεισθενεϊ γαρ τω 'Αριστωνημου του Μηρωνος του 'Ανδρεω γινεται θυγατηρ τη ουνομα ην 'Αγαριστη. ταητην ηθελησε, 'Ελληνων απαντων εξευρων τον αριστον, τοητω γυναικα προσθειναι. [2] 'Ολυμπιων ων εοντων και νικων εν αυτοισι τεθριππω ο Κλεισθενης κηρυγμα εποιησατο, οστις 'Ελληνων εωυτον αξιοι Κλεισθενεος γαμβρον γενεσθαι, ηκειν ες εξηκοστην ημερην η και προτερον ες Σικυωνα, ως κυρωσοντος Κλεισθενεος τον γαμον εν ενιαυτω, απο της εξηκοστης αρξαμενου ημερης. [3] ενθαυτα 'Ελληνων οσοι σφισι τε αυτοισι ησαν και πατρη εξωγκωμενοι, εφοιτεον μνηστηρες· τοισι Κλεισθενης και δρομον και παλαιστρην ποιησαμενος επ' αυτω τοητω ειχε. 


CXXVII. [1] απο μεν δη 'Ιταλιης ηλθε Σμινδυριδης ο 'Ιπποκρατεος Συβαριτης, ος επι πλειστον δη χλιδης εις ανηρ απικετο (η δε Σηβαρις ηκμαζε τουτον τον χρονον μαλιστα), και Σιριτης Δαμασος 'Αμηριος του σοφου λεγομενου παις. [2] ουτοι μεν απο 'Ιταλιης ηλθον, εκ δε του κολπου του 'Ιονιου 'Αμφιμνηστος 'Επιστροφου 'Επιδαμνιος· ουτος δε εκ του 'Ιονιου κολπου. Αιτωλος δε ηλθε Τιτορμου του υπερφηντος τε Ἕλληνας ισχηι και φυγοντος ανθρωπους ες τας εσχατιας της Αιτωλιδος χωρης, τοητου του Τιτορμου αδελφεος Μαλης. [3] απο δε Πελοποννησου Φειδωνος του 'Αργειων τυραννου παις Λεωκηδης, Φειδωνος δε του τα μετρα ποιησαντος Πελοποννησιοισι και υβρισαντος μεγιστα δη 'Ελληνων παντων, ος εξαναστησας τους 'Ηλειων αγωνοθετας αυτος τον εν 'Ολυμπιη αγωνα εθηκε· τοητου τε δη παις και 'Αμιαντος Λυκοηργου 'Αρκας εκ Τραπεζουντος, και 'Αζην εκ Παιου πολιος Λαφανης Ευφοριωνος του δεξαμενου τε, ως λογος εν 'Αρκαδιη λεγεται, τους Διοσκοηρους οικιοισι και απο τοητου ξεινοδοκεοντος παντας ανθρωπους, και 'Ηλειος 'Ονομαστος 'Αγαιου. [4] ουτοι μεν δη εξ αυτης Πελοποννησου ηλθον, εκ δε 'Αθηνεων απικοντο Μεγακλεης τε ο 'Αλκμεωνος τοητου του παρα Κροισον απικομενου, και αλλος 'Ιπποκλειδης Τισανδρου, πλοητω και ειδεϊ προφερων 'Αθηναιων. απο δε 'Ερετριης ανθεησης τουτον τον χρονον Λυσανιης· ουτος δε απ' Ευβοιης μουνος. εκ δε Θεσσαλιης ηλθε των Σκοπαδεων Διακτοριδης Κραννωνιος, εκ δε Μολοσσων Ἄλκων. 


Ιστοριαι VIII 47

XLVII. [1] ουτοι μεν απαντες εντος οικημενοι Θεσπρωτων και 'Αχεροντος ποταμου εστρατεηοντο· Θεσπρωτοι γαρ εισι ομουρεοντες 'Αμπρακιωτησι και Λευκαδιοισι, οι εξ εσχατεων χωρεων εστρατεηοντο. των δε εκτος τοητων οικημενων Κροτωνιηται μουνοι ησαν οι εβοηθησαν τη 'Ελλαδι κινδυνευοηση μιη νηι, της ηρχε ανηρ τρις πυθιονικης Φαυλλος· Κροτωνιηται δε γενος εισι 'Αχαιοι.


Ιστοριαι VIII 62

[62] [1] σημαινων δε ταυτα τω λογω διεβαινε ες Ευρυβιαδην, λεγων μαλλον επεστραμμενα. «συ ει μενεεις αυτου και μενων εσεαι ανηρ αγαθος· ει δε μη, ανατρεψεις την 'Ελλαδα· το παν γαρ ημιν του πολεμου φερουσι αι νεες. αλλ' εμοι πειθεο. [2] ει δε ταυτα μη ποιησης, ημεις μεν ως εχομεν αναλαβοντες τους οικετας κομιεημεθα ες Σιριν την εν 'Ιταλιη, η περ ημετερη τε εστι εκ παλαιου ετι, και τα λογια λεγει υπ' ημεων αυτην δεειν κτισθηναι· υμεις δε συμμαχων τοιωνδε μουνωθεντες μεμνησεσθε των εμων λογων.»

ERODOTO

Storie I 145

Storie I 163-67

[163] La prima città della Ionia di cui si impadronì fu Focea. Questi Focei furono i primi Greci a compiere lunghe navigazioni: furono loro a scoprire l'Adriatico, la Tirrenia, l'Iberia e la regione di Tartesso: non navigavano con grandi navi da carico ma con delle penteconteri. Giunti a Tartesso strinsero amicizia con il re locale, che si chiamava Argantonio e che fu signore di Tartesso per 80 anni, vivendo in tutto per 120 anni. I Focesi divennero così amici suoi che egli li invitò prima ad abbandonare la Ionia e a stabilirsi nel suo paese, ovunque volessero; in seguito, non essendo riuscito a convincerli e avendo saputo com'era cresciuta la potenza dei Medi, regalò denaro ai Focesi perché potessero munire di fortificazioni la loro città; e il regalo fu molto generoso, tanto è vero che il perimetro delle mura di Focea si sviluppa per non pochi stadi; ed esse sono tutte costituite da grandi blocchi di pietra ben connessi tra loro.

[164] Fu così che i Focei costruirono le loro mura; Arpago fece avanzare il suo esercito e pose l'assedio; ma gli sarebbe bastato, proclamò, che i Focei abbattessero anche uno soltanto dei bastioni del muro e consacrassero anche una sola casa. I Focei, non tollerando la schiavitù, dissero che volevano discutere tra loro per un giorno; poi avrebbero dato la risposta; per l'intanto invitarono Arpago a ritirare l'esercito da sotto le mura per il periodo di tempo in cui deliberavano. Arpago rispose di sapere bene quanto stavano per fare: tuttavia avrebbe permesso loro di consultarsi. E dunque mentre Arpago portava il suo esercito lontano dalle mura, i Focesi misero in mare delle penteconteri, vi imbarcarono le donne, i bambini e tutte le loro masserizie e vi aggiunsero le statue e le offerte votive che poterono trarre dai templi: a eccezione degli oggetti in bronzo e in pietra e dei dipinti caricarono tutto il resto, si imbarcarono sulle navi e fecero rotta alla volta di Chio. I Persiani occuparono una Focea completamente deserta.

[165] I Focei pensavano di acquistare le isole chiamate Enusse ma i Chii non gliele vollero vendere per paura che diventassero un emporio e che la loro isola venisse tagliata fuori dai commerci; di conseguenza si diressero a Cirno. Nell'isola di Cirno venti anni prima in base ad un oracolo avevano fondato una città chiamata Alalia. A quell'epoca ormai Argantonio era morto. Nel dirigersi verso Cirno, in un primo momento, fecero una puntata fino a Focea dove uccisero la guarnigione persiana a cui Arpago aveva affidato il presidio della città; poi, compiuta questa impresa, pronunciarono durissime maledizioni contro chi di loro avesse abbandonato la spedizione. Inoltre gettarono in mare un blocco rovente di ferro e giurarono che non avrebbero fatto ritorno a Focea prima che questo blocco di ferro fosse riemerso a galla. Ma mentre puntavano su Cirno più di metà di loro fu presa dalla nostalgia e dal rimpianto della città e delle abitudini del loro paese; e così violarono i giuramenti e tornarono indietro voltando la prua verso Focea. Quelli che rispettarono il giuramento proseguirono il viaggio prendendo il largo dalle isole Enusse.


[166] Giunti a Cirno, per cinque anni coabitarono con le genti che vi erano arrivate prima di loro e vi edificarono dei templi. Ma visto che derubavano e depredavano tutte le popolazioni limitrofe, Tirreni e Cartaginesi di comune accordo mossero contro di loro, entrambi con una flotta di sessanta navi. Anche i Focesi equipaggiarono delle imbarcazioni, in numero di sessanta, e affrontarono la flotta avversaria nelle acque del mare chiamato di Sardegna. Si scontrarono in una battaglia navale e ai Focesi toccò una vittoria cadmea; infatti delle loro navi quaranta furono affondate e le restanti venti risultarono inutilizzabili, avendo i rostri torti all'indietro. Allora navigarono fino ad Alalia, imbarcarono le donne, i bambini e tutto ciò che le navi potevano trasportare e abbandonarono Cirno dirigendosi verso Reggio.

[167] I Cartaginesi e i Tirreni si spartirono gli uomini delle navi affondate: gli abitanti di Agilla, ai quali toccò il gruppo più numeroso, li condussero fuori città e li lapidarono. Più tardi ad Agilla ogni essere che passava accanto al luogo in cui giacevano i Focei lapidati diventava deforme, storpio o paralitico, fossero pecore o bestie da soma o uomini, senza distinzione. Allora gli Agillei, desiderosi di rimediare alla propria colpa, si rivolsero all'oracolo di Delfi. E la Pizia impose loro un obbligo che adempiono ancora oggi: infatti offrono imponenti sacrifici e bandiscono giochi ginnici ed equestri in onore dei morti. Ed ecco cosa toccò a questi Focei; quelli invece fuggiti verso Reggio, muovendo di là si impadronirono di una città nella terra di Enotria, città oggi chiamata Iela; essi la colonizzarono dopo aver appreso da un uomo di Posidonia che la Pizia ordinando loro di "edificare a Cirno" non intendeva riferirsi all'isola, bensì all'eroe.

Storie III 129-138

[129] Non molto tempo dopo che le ricchezze di Orete erano state trasferite a Susa, capitò a Dario, durante una battuta di caccia, di cadere da cavallo e slogarsi una caviglia: una lussazione piuttosto grave, visto che l'osso del tarso era fuoriuscito dall'articolazione. Dario aveva già prima l'abitudine di ricorrere a medici egiziani che aveva con sé, ritenuti i migliori nel loro campo, e a loro si rivolse. Ma essi, storcendo e sforzando il piede, aggravarono il danno tanto che Dario per sette giorni e sette notti non poté dormire per l'incessante dolore. L'ottavo giorno, mentre stava molto male, qualcuno che già in occasioni precedenti, a Sardi, aveva sentito elogiare l'abilità di Democede di Crotone, ne parlò al re, il quale ordinò di condurlo immediatamente da lui. Lo trovarono fra gli schiavi di Orete, del tutto dimenticato chissà dove, e lo portarono subito da Dario, così com'era, che ancora si trascinava dietro i ceppi e vestito di stracci.

[130] Quando gli fu dinanzi, Dario gli chiese se conosceva l'arte della medicina, ma Democede negò: temeva, svelando chi fosse, che gli impedissero per sempre di tornare in Grecia. Ma Dario si rese conto che stava fingendo, pur essendo un esperto, e ordinò a chi lo aveva accompagnato di andare a prendere fruste e pungoli: a quel punto Democede confessò, dichiarando di non conoscere a fondo la medicina, ma di possederne elementari nozioni per aver frequentato un medico. Dario si mise nelle sue mani e Democede servendosi di farmaci greci e con rimedi blandi dopo i trattamenti violenti consentì a Dario di riprendere sonno; e in breve tempo lo guarì, quando già disperava di poter usare ancora il suo piede. In seguito Dario gli donò due paia di ceppi d'oro, ma Democede gli chiese se intendeva davvero raddoppiare il suo male come ricompensa per averlo risanato. Divertito da queste parole, Dario lo fece accompagnare presso le sue donne. Nel presentarlo gli eunuchi dicevano alle donne che Democede era l'uomo che aveva restituito la vita al re; e ciascuna di loro immergendo una coppa nel cofano dell'oro compensò Democede con tanta generosità che un servo che lo seguiva, di nome Scitone, raccogliendo per sé gli stateri traboccanti dalle coppe, poté mettere assieme un tesoro non indifferente.

[131] Ma ecco come Democede, proveniente da Crotone, era diventato amico di Policrate. A Crotone viveva con il padre, ma un giorno non potendo più sopportarne il carattere collerico, lo abbandonò e si recò a Egina. Si stabilì a Egina e in capo a un anno aveva già superato in bravura tutti i medici locali, pur essendo sprovvisto degli strumenti e di tutto ciò che serve per esercitare questa professione. Già dopo un anno gli Egineti lo assunsero ufficialmente con il compenso di un talento. Dopo due anni lo presero gli Ateniesi per 100 mine e dopo tre anni lo volle Policrate per due talenti. Fu così che si trasferì a Samo; e grazie anche a lui i medici di Crotone godettero sempre di una grande reputazione. (Tutto questo si verificò quando i medici di Crotone passavano per essere i primi in tutta la Grecia, mentre secondi erano i Cirenei. In quello stesso periodo gli Argivi a loro volta avevano fama di essere i migliori nella musica).

[132] Allora Democede, per aver guarito Dario, ottenne in Susa una casa molto grande, era spesso ospite alla tavola del re e, a parte la possibilità di tornarsene in Grecia, aveva tutto quello che desiderava. Fra l'altro, intercedendo presso il re, ottenne la grazia per i medici egiziani che curavano Dario prima di lui e che stavano per venir impalati, rei di essersi dimostrati meno abili di un medico greco; e salvò anche un indovino dell'Elide, a suo tempo nel seguito di Policrate e ormai dimenticato da tutti fra gli schiavi. Insomma presso il re Democede era un personaggio assai influente.

[133] Poco tempo dopo questi avvenimenti si verificarono altri fatti. Ad Atossa, figlia di Ciro e moglie di Dario, si formò sul seno un ascesso, che dopo essere scoppiato si andava estendendo. Finché rimase di piccole dimensioni Atossa lo nascondeva e non ne parlava con nessuno, per un senso di vergogna, ma quando divenne abbastanza grave, mandò a chiamare Democede e glielo mostrò. Democede, affermando di poterla guarire, si fece promettere dalla regina quanto lui le avesse chiesto, assicurando naturalmente che non avrebbe chiesto nulla di disonorevole.

[134] In seguito, quando l'ebbe guarita grazie alla sua cura, la regina seguì le istruzioni ricevute da Democede: mentre si trovava a letto con Dario gli parlò così: "Signore, tu hai un impero così grande e te ne stai inerte senza aggiungere alla Persia alcun popolo, alcuna potenza. indispensabile che un uomo giovane e padrone di molte sostanze come te si segnali con un'azione importante, perché anche i Persiani si rendano conto di essere governati da un vero uomo. E ti conviene farlo per due ragioni: perché i Persiani sappiano che il loro capo è un vero uomo e perché, impegnati da una guerra e privi di tempo per oziare, non complottino contro di te. Ora sei giovane, in grado dunque di compiere qualche grande impresa; la mente si sviluppa assieme al corpo e, quando il corpo invecchia, invecchia anche la mente e diventa incapace di qualunque iniziativa". Così parlò Atossa, come era stata istruita, e Dario le rispose: "Cara moglie, tu hai detto esattamente ciò che io ho già in animo di fare: è già un po' che medito di gettare un ponte da questo all'altro continente, per marciare contro la Scizia. E vedrai che fra breve questi progetti si realizzeranno". Ma Atossa replicò: "Sta' a sentire, lascia perdere gli Sciti per adesso: quelli cadranno in mano tua quando lo vorrai. Fammi invece una spedizione contro la Grecia. Io vorrei delle ancelle di Laconia, di Argo, dell'Attica, di Corinto: ne ho sentito tanto parlare! Tu hai con te l'uomo più adatto a descriverti ogni dettaglio della Grecia e a servirti da guida, quello che t'ha guarito il piede". E Dario le rispose: "Moglie mia, poiché secondo te dobbiamo provare prima con la Grecia, io credo che intanto il partito più saggio sia mandare in Grecia insieme con lui degli osservatori persiani, che vedano, raccolgano notizie e ci riferiscano ogni cosa; quando avrò tutte le informazioni necessarie, mi muoverò contro la Grecia".

[135] Questo disse e presto mise in atto le sue parole. Infatti, non appena brillò la luce del giorno, convocò quindici illustri Persiani e ordinò loro di mettersi in viaggio al seguito di Democede e di percorrere le regioni costiere della Grecia; ma dovevano impedire una eventuale fuga di Democede e ricondurlo in Persia. Impartite loro queste disposizioni, chiamò Democede e lo pregò di tornare indietro dopo aver mostrato ai Persiani la Grecia e tutti i suoi segreti. Lo invitò a prendere con sé tutti i suoi averi per portarli a suo padre e ai suoi fratelli, in cambio gliene avrebbe donati altri in quantità anche maggiore; inoltre gli avrebbe regalato una nave carica di ogni sorta di ricchezze che lo avrebbe seguito in quel viaggio. A mio parere, Dario non voleva tendergli una trappola parlando così, comunque Democede, temendo che Dario volesse metterlo alla prova, evitò di accettarne precipitosamente l'offerta: rispose che avrebbe lasciato lì in Persia le sue cose per averle ancora a disposizione al ritorno, accettò invece la nave che Dario gli offriva come dono per i suoi fratelli. Dopo aver precisato i suoi voleri anche a Democede, Dario diede l'ordine di mettersi in mare.

[136] Scesero in Fenicia e precisamente a Sidone dove subito equipaggiarono due triremi; avevano anche un grosso mercantile carico di beni di ogni genere. Ultimati tutti i preparativi, salparono in direzione della Grecia. Di approdo in approdo ne visitarono le coste annotando ogni cosa, fino a quando, avendo visto la maggior parte delle cose notevoli, si spinsero fino in Italia, a Taranto. Qui il re di Taranto Aristofilide per compiacere Democede staccò i timoni dalle navi della Media e imprigionò i Persiani sotto l'accusa di spionaggio; e mentre essi subivano questo trattamento Democede raggiunse Crotone. Solo quando era ormai nella sua città, Aristofilide lasciò liberi i Persiani, restituendo loro quanto aveva tolto dalle navi.

[137] I Persiani salparono da Taranto e inseguirono Democede fino ad arrivare a Crotone, dove lo trovarono nella piazza del mercato e lo acciuffarono. Alcuni Crotoniati erano pronti a cedere, timorosi della potenza persiana, ma altri reagirono assalendo i Persiani a colpi di bastone. I Persiani protestavano: "Cittadini di Crotone, badate a quello che fate: voi ci sottraete un uomo che appartiene al re, un fuggiasco. Come credete che accoglierà il re un affronto così grave? Come potrà andare a finir bene per voi, se ci portate via quest'uomo? Non sarà questa la prima città contro cui muoveremo guerra? La prima che cercheremo di ridurre in schiavitù?". Ma pur con tali minacce non riuscirono a convincere i Crotoniati: si videro strappare di mano Democede e dovettero tornarsene in Asia defraudati anche del mercantile che aveva navigato con loro; e non cercarono più di tornare in Grecia per ottenere ulteriori informazioni, essendo ormai privi della loro guida. Quando stavano per ripartire, Democede affidò loro un incarico, invitandoli a riferire a Dario il suo fidanzamento e prossimo matrimonio con la figlia di Milone. Il lottatore Milone godeva di una notevole fama presso il re persiano; a tale proposito io credo che Democede abbia affrettato le nozze a costo di un grosso sacrificio finanziario, per mostrare al re di essere un uomo molto stimato anche in patria.

[138] I Persiani, salpati da Crotone, capitarono con le loro navi nel territorio Iapigio dove rimasero in schiavitù fino a quando un esule di Taranto di nome Gillo riuscì a liberarli e li riaccompagnò dal re Dario. Dario in cambio di questi benefici era disposto a esaudire qualunque desiderio di Gillo: il quale, dopo aver narrato per filo e per segno le sue sventure, scelse di poter tornare a Taranto. Per non sconvolgere la Grecia nel caso una grande flotta avesse fatto rotta verso l'Italia per lui, Gillo dichiarò che i soli Cnidi sarebbero stati sufficienti per ricondurlo in patria; era convinto con loro di assicurarsi il ritorno in quanto gli abitanti di Cnido erano molto amici dei Tarantini. Dario accolse la richiesta e si impegnò per realizzarla: mandò un messaggero a Cnido con l'invito ad accompagnare Gillo a Taranto; essi obbedirono a Dario ma non riuscirono a ottenere l'obbedienza dei Tarantini, né erano certo in grado di ricorrere alla forza. Così dunque andarono le cose e questi Persiani furono davvero i primi a venire in Grecia dall'Asia, e in veste di osservatori per la ragione che ho detto.

Storie IV 15

[15] Così si racconta in queste due città, ecco invece cosa so essere capitato agli abitanti di Metaponto in Italia, 240 anni dopo la seconda scomparsa di Aristea, secondo quanto ho scoperto con le mie ricerche a Metaponto e a Proconneso. I Metapontini affermano che Aristea in persona apparve nel loro paese, ordinò di edificare un altare ad Apollo e di erigergli accanto una statua con la scritta "Aristea di Proconneso"; spiegò che essi erano gli unici Italioti presso i quali fosse venuto Apollo e che lui stesso lo aveva seguito: ora era Aristea, allora, quando accompagnava il dio, era un corvo. Detto ciò sarebbe scomparso. I Metapontini, a quanto asseriscono, inviarono una delegazione a Delfi per interrogare il dio sul significato di quell'apparizione, e la Pizia li avrebbe esortati a obbedire al fantasma, perché obbedendo si sarebbero trovati meglio. Essi accettarono il responso ed eseguirono quanto prescritto. E oggi proprio accanto al monumento di Apollo si erge una statua intitolata ad Aristea, circondata da piante di alloro; il monumento di Apollo si trova nella piazza. E questo basti sul conto di Aristea.

Storie V 44-47

[44] In quel tempo, come raccontano essi stessi, gli abitanti di Sibari con il loro re Teli si apprestavano a muovere in guerra contro Crotone; e i Crotoniati, allora, atterriti, chiesero a Dorieo di aiutarli, ottenendo quanto chiedevano. Dorieo si unì a loro in una spedizione contro Sibari e la conquistò. Questo secondo i Sibariti avrebbero fatto Dorieo e i suoi; ma i Crotoniati affermano che nessuno straniero li aiutò nella guerra contro i Sibariti, tranne il solo Callia, della stirpe di Iamo, indovino dell'Elide, e costui nel modo seguente: era giunto presso di loro fuggendo il tiranno di Sibari Teli perché i riti sacrificali da lui compiuti per la guerra contro Crotone non erano risultati di buon auspicio. Questa è la loro versione.

[45] Entrambe le città adducono delle prove per le rispettive versioni: i Sibariti un sacro recinto e un tempio che sorge presso il letto disseccato del Crati, che Dorieo, raccontano, una volta presa la città, avrebbe eretto per Atena Cratia; ritengono poi testimonianza decisiva la fine dello stesso Dorieo, morto per essere andato oltre il responso. Perché, se non avesse fatto nulla di più, limitandosi a realizzare l'impresa per cui era partito, avrebbe conquistato e si sarebbe tenuto il territorio di Erice e né lui né il suo esercito sarebbero periti. Da parte loro i Crotoniati esibiscono a documentazione i molti bei campi donati a Callia dell'Elide nel territorio di Crotone, che ancora ai tempi della mia visita appartenevano ai discendenti di Callia, mentre nulla fu dato a Dorieo e ai suoi discendenti; certamente, se Dorieo li avesse aiutati nella guerra contro Sibari, avrebbero elargito molti più doni a lui che a Callia. Ecco quanto entrambi portano rispettivamente a titolo di prova. E ciascuno aderisca alla versione, fra le due, che più lo convinca.

[46] Insieme con Dorieo viaggiarono anche altri coloni spartiati: Tessalo, Parebate, Celees ed Eurileonte, i quali, arrivati in Sicilia con tutta la spedizione, morirono vinti in battaglia dai Fenici e dai Segestani. Fra i coloni il solo Eurileonte sopravvisse alla disfatta. Raccolti i superstiti della spedizione, occupò Minoa, colonia di Selinunte, e contribuì a liberare i cittadini di Selinunte dalla tirannia di Pitagora. Poi, come ebbe rovesciato Pitagora, prese lui a esercitare un potere tirannico in Selinunte e per un breve periodo spadroneggiò da solo; poi i cittadini di Selinunte si ribellarono e lo uccisero, benché avesse cercato rifugio presso l'altare di Zeus Agoreo.

[47] Seguì Dorieo e ne condivise la sorte Filippo figlio di Butacide, uomo di Crotone, il quale era scappato da Crotone dopo essersi legato formalmente con la figlia di Teli di Sibari, ma poi, ingannato riguardo le nozze, si era imbarcato per Cirene; da Cirene era partito per seguire Dorieo con una trireme propria e un equipaggio a sue spese; era uno che aveva vinto alle Olimpiadi e primeggiava per bellezza fra i Greci del suo tempo. Proprio per la sua bellezza ottenne dai Segestani cose che nessun altro ottenne: essi edificarono un sacrario sulla sua tomba e se ne garantiscono il favore offrendogli dei sacrifici.

Storie VI 21-24 / 126-127

[21] I Milesi subirono queste disgrazie a opera dei Persiani, ma i Sibariti, che vivevano a Lao e a Scidro, privati della loro città, non ricambiarono un loro antico gesto di amicizia: quando Sibari era caduta in mano ai Crotoniati, tutti i Milesi adulti si erano rasi il capo e avevano proclamato, in aggiunta, un grande lutto; Mileto e Crotone in effetti erano le due città più legate da vincoli di ospitalità che io conosca. Non così si regolarono gli Ateniesi, i quali espressero il loro profondo dolore per la presa di Mileto in vari modi; fra l'altro Frinico compose e mise in scena una tragedia sulla presa di Mileto e tutto il teatro scoppiò in lacrime; allora gli fu inflitta una multa di mille dracme per aver rievocato una sciagura nazionale e si ordinò che nessuno mai più utilizzasse quel dramma.

[22] A Mileto dunque Milesi non ce n'erano più. In Samo a quanti possedevano qualcosa non era affatto piaciuto il comportamento dei loro strateghi verso i Medi; subito dopo lo scontro navale decisero in consiglio di partire per fondare una colonia prima che Eace rientrasse da tiranno nel loro paese, senza aspettare di essere schiavi suoi e dei Medi. Proprio in quel periodo gli Zanclei di Sicilia, per mezzo di messaggeri inviati in Ionia, invitavano gli Ioni a Calacte dove volevano creare una città ionica. La riviera chiamata Calacte è nel paese dei Siculi, sulla costa tirrenica della Sicilia. Malgrado gli inviti, partirono solo gli Ioni di Samo e con essi i fuggiaschi di Mileto. In tale occasione ecco cosa accadde.[23] I Sami, in viaggio verso la Sicilia, arrivarono a Locri Epizefiri, mentre gli Zanclei e il loro sovrano, di nome Scite, assediavano una città dei Siculi che intendevano conquistare. Quando lo seppe il tiranno di Reggio Anassilao, allora in lite con gli Zanclei, parlamentò con i Sami e li convinse che gli conveniva lasciar perdere Calacte dove erano diretti e occupare invece Zancle, rimasta priva di difensori. I Sami gli diedero retta e si impadronirono di Zancle; gli Zanclei, appena al corrente che la loro città era stata occupata, corsero in sua difesa invocando l'aiuto del tiranno di Gela Ippocrate, che era appunto loro alleato. Appena giunto con l'esercito di soccorso, Ippocrate mise in ceppi Scite, il signore unico di Zancle, con l'accusa di aver abbandonato la città, nonché suo fratello Pitogene, e li spedì a Inico. Poi, accordatosi con i Sami con reciproco scambio di giuramenti, tradì tutti i restanti Zanclei. Il compenso promessogli dai Sami era il seguente: a Ippocrate spettavano la metà dei beni mobili e degli schiavi di Zancle città e tutti i beni dei campi. Gli Zanclei in massa li trattò da schiavi, li mise in catene: i trecento di loro più eminenti li diede da giustiziare ai Sami. I Sami però non lo fecero.

[24] Scite, il signore unico di Zancle, scappò da Inico a Imera; passato poi da Imera in Asia, si recò presso re Dario. Dario lo giudicò l'uomo più onesto fra quanti si erano presentati a lui dalla Grecia; in effetti, dopo aver chiesto al re il permesso, era andato in Sicilia e dalla Sicilia era tornato indietro dal re; finché morì di vecchiaia in Persia, colmo di ricchezze. I Sami, ormai lontani dai Medi, si trovarono in mano loro senza fatica la bellissima città di Zancle.


[126] Più tardi, la generazione successiva, il tiranno di Sicione Clistene innalzò talmente questa casata da farla diventare ancora più prestigiosa fra i Greci. Clistene, infatti, figlio di Aristonimo, nipote di Mirone e pronipote di Andres, ebbe una figlia di nome Agariste. Per lei voleva trovare il migliore fra i Greci e a quello darla in moglie. Era l'epoca delle Olimpiadi: Clistene, vincitore nella corsa delle quadrighe, emanò un pubblico bando: ogni Greco che si riteneva degno di diventare il genero di Clistene, doveva recarsi a Sicione entro e non oltre sessanta giorni, perché Clistene voleva definire le nozze in capo a un anno a partire da quel sessantesimo giorno. Allora tutti i Greci orgogliosi del proprio nome e della propria patria si presentarono a Sicione come pretendenti; per loro Clistene aveva fatto costruire appositamente una pista per la corsa e una palestra.

[127] Dall'Italia comparvero Smindiride, figlio di Ippocrate, da Sibari, l'uomo che raggiunse i massimi livelli di eleganza (Sibari in quel periodo era all'apice dello splendore) e Damaso, da Siri, figlio di Amiri detto il Saggio. Costoro vennero dall'Italia. Dal Golfo Ionico Anfimnesto, figlio di Epistrofo da Epidamno: dal Golfo Ionico solo lui. Dall'Etolia arrivò Malete, fratello di Titormo, di quel Titormo, l'uomo fisicamente più robusto di tutta la Grecia, che aveva fuggito la comunanza con gli uomini andando a vivere nelle estreme contrade dell'Etolia. E dal Peloponneso Leocede, figlio di Fidone, il tiranno di Argo che aveva fissato le unità di misura per i Peloponnesiaci e che li offese, fra tutti i Greci, nel modo più violento: scacciò, infatti, gli Elei dalla direzione dei Giochi e si mise personalmente a organizzare le gare di Olimpia. Dunque, si presentò suo figlio. E capitarono Amianto, figlio di Licurgo, da Trapezunte d'Arcadia, e Lafane, dalla città di Peo, nell'Azania, figlio di quell'Euforione che, secondo una leggenda arcade, ospitò in casa sua i Dioscuri e da allora dava ospitalità a ogni essere umano; e dall'Elide venne Onomasto, figlio di Ageo. Questi giunsero dal Peloponneso stesso. Da Atene giunsero Megacle, figlio dell'Alcmeone che si era recato da Creso, e Ippoclide, l'uomo più ricco e bello di Atene, figlio di Tisandro. Da Eretria, fiorente in quegli anni, si presentò Lisanie, l'unico pretendente originario dell'Eubea; dalla Tessaglia Diattoride di Crannon, della stirpe degli Scopadi; dal paese dei Molossi, Alcone.

Storie VIII 47 (Salamina)

[47] Tutti questi popoli, coalizzati nella guerra, abitavano al di qua del paese dei Tesproti e del fiume Acheronte; i Tesproti, infatti, confinano con gli Ambracioti e i Leucadi, il contingente, fra gli alleati greci, che proveniva più da lontano. Fra le genti stanziate al di là di tale limite gli unici a mandare soccorsi alla Grecia in pericolo furono i Crotoniati, con una sola nave agli ordini di Faillo, tre volte vincitore ai giochi Pitici. I Crotoniati sono di stirpe achea.

Storie VIII 62 (Siri)

[62] E mentre chiariva questo punto [Temistocle], rivolse il discorso a Euribiade, dicendogli con maggior veemenza: "Se resterai qui, e solo se resterai, tu sarai un eroe; altrimenti rovinerai la Grecia; per noi la guerra si decide tutta con le navi. Da' retta a me. Se ti rifiuti, noialtri, così come siamo, prenderemo su i nostri familiari e ci trasferiremo a Siri, in Italia, che è nostra già da antica data, e gli oracoli dicono che deve essere colonizzata da noi; e voi, privi di alleati della nostra specie, vi ricorderete delle mie parole".

reggio, I 166-167; VI 22-23; VII 163-164; VII 165; VII 166; VII 170.
Crotone : V 42-47; VI 21; VIII, 62
Sibari : I 145; V 41; V 44; VI 21; V 43, 2. ;V 44; VII 185; 205;

texts & web editing © 2008 albedimare.org


S
P
O
N
S
O
R
S

S P A Z I O      B A N N E R      i nostri sponsors


Partners

   COPYRIGHT www.albedimare.org © 2008 - Tutto il materiale pubblicato nel sito dove non diversamente indicato protetto da copyright albedimare © 2008    WEBdesign AlbediMare